Search our database

Latest Items
אנרגיה סולארית – מבוא

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעיים מתמשכים שאינם מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם. מקורות אנרגיה מתחדשים נבדלים ממקורות אנרגיה מתכלים כגון דלק מאובנים (נפט, פחם וגז טבעי), ואנרגיה גרעינית, שהשימוש בהם כרוך בהקטנה משמעותית של מאגר האנרגיה הזמינה האצורה בהם.

התחממות גלובלית וזיהום אויר כתוצאה מייצור וצריכה באנרגיה בעולם

אנרגיה מהווה את הבסיס לכלכלה האנושית  המודרנית.  המין האנושי צורך אנרגיה להפעלה של כל המערכות הביתיות, תחבורה, צרכנות, תעשיות, אספקת מים, הפעלת מערכות בנקאיות וכו.. אין כמעט פרט אחד בחיינו שאינו דרוש צריכת אנרגיה להפעלתו ולשימוש בו.

צריכת חשמל באילת ועד צומת סדום בשנת 2013/14

בשתי השנים המוצגות בגרפים, ניתן לראות כי צריכת החשמל המשמעותית באזור היא בחודשים מאי ועד אוקטובר. בחודש אוגוסט הצריכה מגיעה לשיא. מנתון זה ניתן להבין שעיקר החשמל נצרך בעונה החמה  (קיץ) והשימוש בחשמל הינו בעיקר למיזוג. מקטע היום בו הצריכה הנה הגבוהה ביותר הוא ב"גבע אחר הצהריים" (בין השעות 17:00-21:00), כשרוב האוכלוסייה מאילת ועד צומת סדום נמצאת בבתים ובמלונות. 

מדיניות ומבנה משק החשמל בישראל

רובו המכריע של החשמל בישראל מיוצר על ידי חברת החשמל לישראל שהיא חברה ממשלתית בבעלות 100% של המדינה. מערך ייצור החשמל של חברת החשמל בישראל מבוסס על חמש תחנות כוח קיטוריות, המונעות בכוח הקיטור שמסובב את להבי הטורבינות, והפרוסות לאורך חופי הארץ וממוקמות בחיפה, חדרה ("אורות רבין"), תל-אביב ("רדינג"), אשדוד ("אשכול") ואשקלון ("רוטנברג"). תחנות הכוח הקיטוריות מופעלות באמצעות פחם או גז טבעי או מזוט.

ייצור חשמל מביוגז, ביומאסה ופסולת – רקע ומגמות לעתיד

מצגת של הרשות לשירותים ציבורייים העוסקת במסגרת הרגולטורית של ייצור חשמל מביוגז וביומאסה - והיא החלטת הממשלה להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. רקע קצר כיצד מתרחש תהליך הייצור ומהי מדיניות המשרד להגנת הסביבה בתחום זה. המצגת עוסקת בתעריפים בעולם לחשמל מביומאסה ופסולת ובעיקרי שימושו.

סקירה בינלאומית – ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

האנרגיה המתחדשת מגבשת את יכולתה של הקדמה האנושית להתנתק מן הצורך לשרוף דלקים בתהליכי ייצור חשמל ומעבר לשימוש במקורות אנרגיה בלתי מתכלים, אין סופיים ובלתי מזהמים. עולם האנרגיה עומד לעבור בעשור הקרוב מהפכה, שכבר החלה, עם התחברות תחום החשמל לעולמות הטכנולוגיה, המחשוב והתקשורת ולישראל יתרונות יחסיים, הן של הון אנושי והן של קרינת שמש ותנאי אקלים מיטביים.

סיכום הסכם ועידת פריז 2015

בתאריך 12.12.15 פרסם ארגון UNFCC של האו"ם את טיוטת הסכם פריז, כפי שהיא צפויה להחתם. כאמור, ההסכם טרם נחתם בפועל ונכון להיום הושגה הסכמה שבע"פ לתוכן ההסכם. יחד עם זאת, מצוין במסמך כי הוא ייחתם ככל הנראה, במעמד חגיגי במהלך אפריל 2016. מדינות שלא יחתמו במועד זה, יוכלו לעשות זאת עד אפריל 2017. 

ייצור חשמל עצמי בתעשייה, מונה נטו וקוגנרציה

מצגת מאת עודד אגמון, ראש אגף ההסדרה ברשות החשמל אודות שינויים צפויים במשק החשמל והגז עד שנת 2020, ייצור חשמל מבוזר בצמוד למקום הצריכה, מתודולוגיה לקביעת ההסדרה ליצרנים פרטיים וסוגיות בייצור חשמל ברשת החלוקה.